ÁÑÏ – êîíãðåñ

Ñîôèÿ (19 ìàé 2012)  ÍÄÊ ñå ïðîâåæäà 48-ìèÿò êîíãðåñ íà ÁÑÏ . Ïî âðåìå íà äâóäíåâíèÿ ôîðóì ùå áúäàò èçáðàíè ðúêîâîäíè îðãàíè íà ïàðòèÿòà è ùå áúäå î÷åðòàí àëòåðíàòèâíèÿò ïúò çà íîâà ñîöèàëíà Áúëãàðèÿ .Ëèäåðúò íà ÁÑÏ Ñåðãåé Ñòàíèøåâ îòêðè êîíãðåñà. Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Àñåí Òîíåâ (ÅÇ)

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s