Àâèàïîëê ÂÂÑ â Êðûìó ïîëó÷èë 14 èñòðåáèòåëåé

CRIMEA, RUSSIA. NOVEMBER 26, 2014. Su-30M2 aircraft pilots wave their hands during a delivery ceremony for fourteen fighter jets to a Russian Air Force regiment based at Belbek airfield near Sevastopol. Alexei Pavlishak/TASS

Ðîññèÿ. Êðûì. 26 íîÿáðÿ. Ïèëîòû ñàìîëåòà Ñó-30Ì2 íà öåðåìîíèè ïåðåäà÷è 14 èñòðåáèòåëåé àâèàöèîííîìó ïîëêó, êîòîðûé áàçèðóåòñÿ íà àýðîäðîìå Áåëüáåê ïîä Ñåâàñòîïîëåì. Àëåêñåé Ïàâëèøàê/ÒÀÑÑ

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s