Ïàðàä Ïîáåäû íà Êðàñíîé ïëîùàäè

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. MAY 9, 2013. Russian soldiers with flags marching during the Victory Day military parade in Red Square to commemorate the 68th anniversary of the Soviet Union’s victory over Nazi Germany in 1945. (Photo ITAR-TASS/ Sergei Karpov)

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 9 ìàÿ. Ó÷àñòíèêè âîåííîãî ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè, ïîñâÿùåííîãî 68-é ãîäîâùèíå ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Ñåðãåé Êàðïîâ

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s